تگ

انواع تمساح

مرورگر
سفر به بلیز امریکا

بلیز کشور کوچکی در امریکا محسوب می شود که جاذبه های طبیعی بسیار گسترده ای دارد

بلیز بزرگ ترین جمعیت از پلنگ های خالدار را در خود جای داده است و این پلنگ ها در منطقه حفاظت شده ای نگهداری می شوند