تگ

اولین پیست سرپوشیده

مرورگر
پیست اسکی در قلب بیابانهای دبی

این اولین پیست سرپوشیده در خاورمیانه در قلب بیابانهای امارات است که در سپتامپر ۲۰۰۵ ساخته شدهاست. این پیست اسکی که در مرکز خرید “امارات مال” واقع شده یکی از جاذبه‌های دیدنی ساخت بشر در قرن حاضر است