تگ

ایستگاه قطار توکیو

مرورگر
هاندا ٬ مهمترین فرودگاه توکیو

قبل از ساختن این فرودگاه، هواپیماهای توکیو از سواحل این کشور به عنوان باند فرود استفاده می‌کردند. بعد از تأسیس آن در سال 1931، فرودگاه هاندا را در آن زمان بزرگ‌ترین فرودگاه داخلی کشور ژاپن نامیدند