تگ

بازار آل فهیدی

مرورگر
معرفی بازار پارچه دبی

بازار قدیمی بور دبی یکی از بازهای سنتی موجود در محله های تاریخی دبی است. اغلب به عنوان Textile Soukیا Old Souk شناخته می شود بازار پارچه دبی با توجه به طراحی، مکان و موقعیت استراتژیک آن بسیار قابل تشخیص است.