تگ

بازار بزرگ تهران

مرورگر
بزرگترین بازارهای جهان

خرید از موارد مهم در گردشگری است مخصوصا افرادی که علاقه شدید به خرید دارند و هدف اصلی آنها از مسافرت و گشت و گذار استفاده از بازارهای مقصد گردشگری است.