تگ

بازار بستک

مرورگر
جاذبه های تاریخی و دیدنی بستک

در شمال غربی استان هرمزگان، بستک یکی از زیباترین شهرهای جنوب ایران قرار دارد. بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است.