تگ

بازار توانا شهرضا

مرورگر
نتیجه تصویری برای بازار شهرضا

بازار قدیمی شهرستان شهرضا از آثار تاریخی و زیبا، به یادگار مانده ازدوره سلجوقیان است، این بازار دارای کاروانسراها و اماکن قدیمی بوده و در مرکز بازار چهار سوقی قرار دارد که گنبدی آجری بر فراز آن ایجاد شده است.