تگ

بازار سنتی جهرم

مرورگر
بازار زندیه جهرم از با شکوه ترین بناهای احداث شده در دوران زندیه

بازار سنتی جهرم را شخصی به نام حاج محمد حسین خان جهرمی که در آن دوران حاکم وقت شهر جهرم بوده، در دوران زندیه احداث کرده است. این بازار از جمله بازارهای صلیبی شکل کشور است که از خیابان منوچهری جهرم آغاز و تا محله زیرکنار ملا جواد ادامه دارد.