تگ

بازار قصاب ها همدان

مرورگر

اجناس مشابه ساخته و عرضه می شود. بازار فلسطین ( یا یهودی ها یا کلیمی ها)، واقع در مجموعه بازار، محل عرضه لوازم الکتریکی، پلاستیک، طناب، خامه فروش و غیره. بازار قصاب ها همدان ، منشعب از سبزه میدان، عمدتاً محل عرضه گوشت گاو و گوسفند، عطاری و مواد خوراکی دیگر. بازار قیصریه (موتاب خانه)، منشعب از...