تگ

بازار نصیر بیگ

مرورگر
بازار اهر یکی از بهترین بازار های آذربایجان

شهرستان اهر دارای بازار زیبایی است به طوریکه یکی از بهترین بازار های آذربایجان بعد از تبریز است.این بازار دارای تزئیناتی است که در بازار های شهر های دیگر کمتر دیده می شود.قسمت عمده آن ۲ طبقه و دارای راسته های مستقیم و دارای گنبد های تماما آجری است.