تگ

بازار کاه فروشی

مرورگر
کوچه کاه فروشی ، کوچه ای قدیمی و تاریخی در کابل

افغانستان کشوری که بیشتر نام آن را در کنار بحران های گوناگونی که گریبانش را گرفته اند دیده و شنیده ایم. جنگ های داخلی، افراط گرایی، اشغال توسط نیروهای خارجی، مشکلات متعدد، تجارت مواد مخدر و … تنها گوشه ای از اخبار و شنیده های ما هستند.