تگ

بازدید از کوچی

مرورگر
6 ورزش ماجراجویی در کوچی (ترس های خود را در سال 2020 به چالش بکشید!)

طبق معمول، روزانه! داستان هر روز! صبح از خواب بیدار می شوید، یک لیوان قهوه می نوشید، با زمان رقابت می کنید تا سریع تر به محل کار برسید و دوباره رقابت برای برگشتن به تخت عزیزمان و استراحت کردن در شب. در این لحظات احساس می کنیم که زندگی در جایی از بین رفته است.