تگ

برجهای تاریخی شهر قورچی باشی

مرورگر
طبیعت زیبای شهر قورچی باشی

قورچی باشی شهری است در بخش کمره شهرستان خمين استان مرکزی ايران.تاسيس شهرداری اين شهر به سالهای اخير باز می گردد و تقريبا می توان گفت هنوز حال و هوای روستا گونه خويش را حفظ کرده است. ساختار اين شهر در ابتدا از دو روستا تشکيل شده بود