تگ

برج نو

مرورگر
قطرویه

مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نی‌ریز از استان فارس است. اهميت قطرويه بيشتر به خاطر خط ارتباطی و مواصلاتی بين استان فارس و استان كرمان است. مهمترين منبع در آمد در شهر قطرويه كشاورزی می باشد.كه به صورت ابی است. اين كشاورزی به صورت سنتی ولی آميخته به تجاری است .