تگ

بردخون

مرورگر
معرفی شهر بردخون استان بوشهر

بردخون شهری در استان بوشهر که شغل اصلی مردم صیادی و کشاورزی است و یکی از بخش‌ها و دهستان‌های شهرستان دیر است که دارای ۲۰ آبادی کوچک و بزرگ است که مهم‌ترین آنها را می‌توان شهنیا، مغدان، بردخون کهنه، زیرود، زیدان، مل سوخته، درواحمد، شیبرم دانست.