تگ

بزرگترین بنای دوره زندیه

مرورگر

وکیل تا مسجد و حمام وکیل نیز چند قدم بیشتر راه نیست. آدرس: بعد از میدان شهرداری، شرق میدان شهدا راهنمای مراکز خرید شیراز ارگ کریمخانی ارگ کریمخان مهمترین و بزرگترین بنای دوره زندیه است. زمانی وکیل الرعایا در آن زندگی می‌کرد و بعدها در دوره پهلوی مدتی به عنوان زندان از آن استفاده می‌شد تا امروز که مردم در...