تگ

بزرگترین دانشگاه فرانسه زبان قاره آمریکا

مرورگر
بهترین شهر کانادا

اغلب کسانی که قصد مهاجرت تحصیلی به خارج از کشور را دارند، کانادا اولین انتخابی است که دنبال شرایط تحصیل در آن در هستند.چرا که دانشگاه های زیادی در شهرهای کشور کانادا وجود دارد