تگ

بزرگترین شهر زیرزمینی دست کن جهان

مرورگر

مي‌شده مقني فرياد مي‌زده « اوي » و فردي كه مسئول بالا كشيدن دلو بوده است با شنيدن آن متوجه مي‌شده كه باید دلو را بالا بکشد. و در انتها باید بگوییم که این شهر، بزرگترین شهر زیرزمینی دست کن جهان است و مطمئنا بزرگ تر از آن است که تا کنون کشف شده است.