تگ

بزرگ‌ترین میدان حکومتی تاریخ ایران

مرورگر
مجموعه تاریخی حسن پادشاه تبریز را میشناسید؟

یکی از همان بناهای تاریخی که کاویدنش حیرت خیلی ها را برانگیخته است مجموعه حسن پادشاه تبریز است. مجموعه ای ارزشمند که شاید تا حالا اسمش را نشنیده باشید اما شاید جالب باشد اگر بدانید همین میدان حسن پاشا سنگ بنای اولیه میدان معروف نقش جهان است و پایه اش را اجداد صفویان بنیان نهاده اند.