تگ

بستن چمدان

مرورگر
چمدان کوچک وسایل زیاد

یکی از مصائب هر سفری بستن چمدان است. اینکه چطور باید چمدان ببندیم که همه وسایل ضروری در آن جای بگیرد و بدانیم هر وسیله را کجا گذاشته‌ایم
و موقع نیاز به یک چیز مجبور نباشیم