تگ

بعقه متبركه امامزاده بی بی رقيه (س)

مرورگر
جاهای دیدنی شهر کهریزک

كهريزك بعنوان يكی از قديمترين نقاط مسكونی در پهنه كشور ايران شناخته می شود . وجود تپه های باستانی و اشارات زياد نوشته های تاريخی به ری و اطراف آن مويد اين امر می باشد كه يكی از قديمی ترين نقاط سكونت انسان در كشور ايران اين منطقه بوده است.