تگ

بقعه متبرکه امیربنده

بقعه امیربنده کلاچای

بقعه «آقا سید احمد» و «آقا سید حیدر» در امیربنده کلاچای و در کنار جاده روستایی آسفالته قرار دارد محوطه امامزاده بزرگ و وسیع است و مسجد در طرف دیگر جاده در محوطه باز قرار دارد.دوره ساخت این بقعه زمان کیاییان و حکومت صفویه تعلق دارد.