تگ

بقعه پیر غریب سرخه

مرورگر

بقعه پیر غریب سرخه در ابتدای ورودی شهر سرخه از سمت سمنان(سمت راست جاده) قرار گرفته است.به گفته اهالی محل این مكان متعلق به شخص خاصی نیست و جنبه اعتقادی آن بیش از همه در بین افراد مسن وجود دارد بدین صورت كه نقل می‌كنند اینجا مكانی است كه هر كس دارای مشكلی باشد و به آن توسل جوید غریبه ای كه برای همگان ناشناس است می آید و مشكل یا مشكلات را حل می كند.بنا به توصیف كوتاهی كه در سفرنامه اعتما...