تگ

بقعه پیغمبران سمنان

بقعه پیغمبران ، از جاذبه های مذهبی سمنان

دفن شماری از 124 هزار پیامبری که ما مسلمانان به برگزیده شدن آنها معتقدیم در ایران واقع شده است.مدفن 33 پیامبر در 15 استان کشورمان واقع شده و استان سمنان یکی از استان‌هایی است 5 بقعه منسوب به پیامبران در آن قرار دارد.