تگ

بنای آتشکده کوسان

مرورگر
آتشکده کوسان بهشهر از آتشکده های دوران ساسانی

آتشکده کوسان یکی از آثار با ارزش ثبت شده ملی است که در روستایی به نام کوهستان در استان مازندران، شهرستان بهشهر قرار گرفته است. کوسان که در واقع همان کوهستان است، منطقه ای تاریخی است. این منطقه از گذشته های دور از نظر سیاسی و تاریخی و نظامی، اهمیت فوق العاده ای داشته است.