تگ

بنای مسجد جامع درق

مرورگر
مسجد جامع درق از آثار ارزشمند مذهبی تاریخی شهرستان گرمه

مسجد جامع درق یکی از آثار ارزشمند مذهبی-تاریخی شهرستان گرمه در استان خراسان شمالی قلمداد می­شود که در دوره صفوی احداث شده است.این مسجد کوچک با الگوی معماری سنتی و مصالح خشت و گل ساخته شده و سقف آن با مجموعه­ای از قوس های ضربی پوشش یافته است.