تگ

بنای مسجد ریگ

مرورگر

ریگ‌های روان، سال‌های بسیار مدفون بود و در دهه 70 شمسی بازشناسی شد.این مسجد از جاذبه های اشکذر،با داشتن شبستان و بخش‌های مختلف و همچنین چندین قبر با کاشی‌های زمان خود، نماد معماری قرن نهمی در منطقه محسوب می‌شود. بنای مسجد ریگ نيز بر سبك معماری شيعی بنا شده كه در جای خود سندی معتبر بر بالندگی مذهب شيعه در اين سرزمين قبل از رسمی شدن تشيع به عنوان...