تگ

بندرگاه اهواز

سرای معین‌ التجار از بناهای ارزشمند بافت قدیم اهواز

از بناهای ارزشمند بافت قدیم اهواز، سرای بازرگان سرشناس حاج محمد تقی معین التجاراست که در دوره قاجار با همکاری محمد حسن خان سعدالدوله در ساحل رودخانه کارون بنا شد.معین التجار از بازرگانان مشهور شوشتر بود که به دلیل اصالت بوشهری به معین التجار بوشهری نیز معروف بود.