تگ

بند امیر شاه بیرجند

مرورگر
جاهای دیدنی خراسان جنوبی در تابستان

این استان با داشتن شرایط اقلیمی خشك و بیابانی، باغ ها و قلعه های تاریخی، چشمه های آبگرم و سرد، روستاهای شگفت، كویر بكر و آثار گردشگری بی نظیر، مجموعه ای از دیدنی های طبیعی تاریخ را در معرض بازدید مسافران قرار می دهد.