تگ

بنیاد فرهنگی و فرهنگسرای ادیب برومند

گز

شهر تاریخی گز در دشت نسبتا مسطحی قرارگرفته که فاقد عوارض طبیعی می باشد این شهربه فاصله 18 کیلومتری شمال اصفهان (9 کیلومتری ازانتهای…