تگ

بهترین مکان برای پارک ماشین در سفر

مرورگر
حفظ امنیت خودرو در سفر

مسافران معمولا ماشینشان را در محل هایی که قابل تصور است پارک می کنند، مثلا در محلی برای خوردن وعده ی غذایی یا استراحت عصرگاهی. در سفر ماشین شما به عنوان یک گنجینه ی باارزش است زیرا تمام اسباب سفر شما را فراهم کرده و تنها وسیله ی همراه شما دور از خانه است.پس اقدامات احتیاطی برای حفظ آن نیاز است.