تگ

بهشت تربت جام

مرورگر

قرار دارد. وجود کوهستان وسیع و ارتفاعات به هم چسبیده از ویژگی های طبیعی این روستا است به ویژه که در دامنه های آن باغات میوه در کنار هم قرار گرفته باشند. ابدال آباد  به بهشت تربت جام معروف است، در واقع یکی از اصلی ترین تفرجگاه های اهالی تربت جام، تایباد و نصرآباد به شمار می رود که در نیمه اول سال برای تفریح...