تگ

بین النهرین

مرورگر
شهر سوخته در زابل مهد تمدن ایران

سفر به دلایل گوناگونی شکل می گیرد و روش های مختلفی نیز دارد؛ سفر می تواند تفریحی و گاه کاری باشد. به طور حتم سفر کاری، همواره مقصد مشخصی دارد و تنها به دلیل انجام کار انجام می پذیرد؛ اما نوع دیگر سفر که برای تفریح و گذراندن اوقاتی خوش انجام می گیرد .