تگ

تاتوس اراکیال

مرورگر
گغارد قدیمی ترین کلیسای ارمنستان

در قرن چهارم، فقط یک کشور در تمام دنیا بود که مسیحیت را به عنوان مذهب اصلی خود پذیرفت و آن کشوری نبود جز ارمنستان. در همین راستا در آن دوران، کلیساها و صومعه های بسیار زیادی در این کشور ساخته شد که امروز به خوبی مشخص است.