تگ

تاريخچه مسجد جامع سمنان

مرورگر
مسجد جامع سمنان ، بنایی کهن و با ارزش در سمنان

مسجد جامع سمنان بنایی بسیار کهن و باارزش در سمنان است.در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی در این مسجد به‌وجود آمده است، اما هم‌اکنون در آن آثار دوران سلجوقی و تیموری دیده می‌شود. عقیده بر این است که این مسجد در قرن نخست هجری و بر روی خرابه‌های آتشکده بنا شده است.