تگ

تاريخچه و مشخصات کنونی محمودآبادنمونه

مرورگر
معرفی شهر محمودآبادنمونه-استان قزوین

محمودآباد نمونه شهری زیبا وآرام در استان قزوین ایران است .در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۸ محمودآباد نمونه مرکز دهستان اقبال غربی از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین، به شهر تبدیل و عنوان شهر محمودآباد نمونه شناخته شد.