تگ

تاریخچه ساختمان پارلمان

مرورگر
ساختمان پارلمان بوداپست ، یکی از باشکوه ترین بناهای اروپا

بناهای زیبای در کشورهای دنیا دیده میشوند که شکوه تاریخی آن سرزمین را نشان میدهد. در بعضی مناطق مانند شهر بوداپست مجارستان به خاطر رخ دادن برخی از رویدادهای تاریخی این سازه‌های پر ابهت تعداد زیادی دارند اما شاید به اندازه‌ی ساختمان پارلمان بوداپست جذابیت نداشته باشند.