تگ

تاریخچه کیجا تکیه بابل

مرورگر
سقانفار کیجا تکیه بابل

تزیینات ستون های سقانفار همگی با اشکال چهار گوش و یا نوار های چوبی زیبا شده اند و سرستون های کنده کاری شده نیز این بنا را شکیل تر کرده است.