تگ

تاریخی ترین شهرهای جمهوری چک

مرورگر
۲۲ شهر دیواری شگفت انگیز جهان

در طول تاریخ دیواره های شهر برای محافظت از دشمن ساخته شده اند. آنها معمولا سازه های عظیمی بودند که با برج های نگهبانی نشان گذاری می شدند. برخی از آنها بر روی تپه ها ساخته شدند که تهاجمات را دشوارتر ساخته، درحالیکه برخی دیگر رو به دریاها و اقیانوس ها بودند تا از شهرها در مقابل مهاجمان کشتی ها و در بعضی موارد دزدان دریایی محافظت کنند.