تگ

تاریخ تاسیس سد کوثر

مرورگر
جاذبه گردشگری سد نومل (سد کوثر)

سد کوثر که به سد نمل نیز شهرت دارد یک نوع سد خاکی است که در ۱۵ کیلومتری جنوب‌شرقی شهر گرگان بر روی آبراهه اصلی حوضه آبریز فرعی نومل در حوضه آبریز قره سو احداث شده و آب رودخانه گرمابدشت از حوضه آبریز قره سو نیز توسط یک سد انحرافی به آن هدایت می‌شود.