تگ

تاریخ جزایر سلیمان

مرورگر
جزایر-سلیمان-کجاست؟-011208

جزایر سلیمان مجموعه جزایری هستند که در قسمت جنوبی اقیانوس آرام وضمن بخش شمال شرقی قاره استرالیا قرار دارند، این جزایر به دو قسمت تقسیم میشوند