تگ

تاریخ شهر جورقان

مرورگر
معرفی شهر جورقان در استان همدان

جورَقان شهری از توابع شهرستان همدان است.جورقان در دوران ساسانی تفرجگاه و شکارگاه شاهان بوده و اهمیت نظامی داشته‌است.شهر جورقان از اتصال سه روستای مویینه، سنگلان، پری جان و طایفه‌ای به نام گمار که از شیراز و شمال مسجد سلیمان به این منطقه کوچ کرده‌اند تشکیل شده‌است