تگ

تالاب لیپار

بهترین جاهای دیدنی چابهار

فقط سواحل شمالی کشورنیستند که زیبا هستند در جنوب کشور هم شهرهایی چون چابهار هستند که به این منطقه رونق میدهند البته رونق منطقه طرفا بدلیل زیبایی های گردشگری نیست بلکه از بنادر مهم کشور در چابهار قرار دارند .