تگ

تامین نیازهای گردشگری

مرورگر
خلیفان

خلیفان شهر کوچکی است که بیشتر اهالی این شهر جهت تامین نیازهای گردشگری خود به شهرستان مهاباد مسافرت می کنند چراکه خود خلیفان از جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار نمی باشد.