تگ

تاکسی های سراسر شهر دهلی

راهنمای حمل و نقل در کشور هند

اتوبوس، سه چرخه دستی، سه چرخه موتوری، تاکسی، قایق و قطارهای شهری، وسایل عمده ایاب و ذهاب در هند را تشکیل می دهند. هزینه حمل و نقل عمومی از شهری به شهر دیگر متغیر است. حتماً قبل از حرکت کرایه را طی کنید تا مطمئن شوید پولی که پرداخت می کنید، کرایه بار و مسافرین همراه شما را هم پوشش می دهد.