تگ

تبوله‌ی لبنانی برای کریسمس

مرورگر
غذاهای تحویل سال کشور های مختلف

کریسمَس  یا نوئلجشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی‌داشت زادروز عیسی مسیح برگزار می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند.