تگ

تحقیقات رده بندی حشرات

مرورگر
موزه حشرات هایک میرزایانس از جاهای دیدنی تهران

موزه حشره‌شناسی هایک میرزایانس در سال ۱۳۲۴ به شکل آزمایشگاهی کوچک در وزارت کشاورزی در تهران تأسیس شد.در سال ۱۳۴۱ با تأسیس مؤسسه با نام انستیتو بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی به این مؤسسه انتقال یافت و چندی بعد در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات متمرکز شد.