تگ

تلیسچی بازار

مرورگر
تیمچه مظفریه بازار بزرگ تبریز

با وجود فرش‌های نفیس و اصیل تبریزی، هیچ فرش ماشینی نمی‌تواند وارد این تیمچه و بازار شود. این یک ممنوعیت توافقی است و کسی حق ندارد در بازار تبریز یا تیمچه‌ مظفریه فرش ماشینی بفروشد.