تگ

تمدن های تنکمان

مرورگر
معرفی شهر تنکمان

تنکمان شهری است نوپا با تاریخچه ای کهن واقع درجنوب شرقی شهرستان نظرآباد با طول جغرافیایی 50 درجه و37 دقیقه وباعرض جغرافیایی 35 درجه و55 دقیقه می باشد.