تگ

تنگ سالواران اشکفتی

مرورگر
جاذبه تاریخی کاروانسرای خان اوی

طاق سنگی های خان اوی واقع در ۸ كيلومتری شهرجونقان ودرابتدای تنگ دركش وركش (مسير شهركرد-اردل) با شيوه ای خارق العاده بصورت خشكه چين احداث گرديده اند.دراين مكان با استفاده ازسنگ های تراش وبا بهره گيری ازفن نخ كشی طاهای قوسی تاعمق ۷متر، ارتفاع ۵/۲وعرض ۳متر ساخته شده است.